آثار

گونه‌های ولایت تشریعی امامان علیهم السلام در روایات

چکیده ولایت امامان دارای دو بعد تکوین و تشریع است. هر کدام از این دو بعد را می‌­توان با رویکردهای عقلی، نقلی و تاریخی بررسی کرد. نوشتار حاضر مسألۀ «ولایت تشریعی امامان» را با رویکرد روایی در حوزۀ گونه­‌های ولایت تشریعی مورد بررسی قرار می‌­دهد. محورهای این پژوهش عبارتند از:...

ادامه

تاثیر ایمان بر عقل از منظر آیات و روایات با تاکید بر اصول کافی

آنچه در این رساله مورد پژوهش قرار گرفته است، بحث از معنا و مفهوم عقل انسانی و انواع آن، و مفهوم و انواع ایمان دینی و عناصر و ابعاد تشکیل دهنده آن به عنوان فعل و وصف انسان مومن و ابعاد و چگونگی تاثیر ایمان دینی بر عقل انسانی و...

ادامه

الحاد، شک، یا ایمان؟

نقد برررسی مقاله “پیش فرض بودن الحاد” اثر میشل اسکریون میشل اسکریون مقاله خود را با نگاهی کوتاه به مفهوم “ایمان” و ارتباط آن با “عقل” آغاز می کند. به نظر او، ایمان حوزه ای در برابر عقل و مستقل از ان نیست و می تواند مستند به شواهد باشد....

ادامه

تاثیر گناه بر معرفت به قبح فعل قبیح از منظر قرآن

معرفت با موانع و آفاتی مواجه است که از جمله آنها گناه است. از آیات و روایات چنین برمی آید که محرومیت از دستیابی به معرفت، زوال و وارونگی آن از آثار سوء و تبعات منفی گناهان است. گناه باعث می شود انسان بایک چرخش معکوس نیک را بد و...

ادامه

الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

نوشته حاضر با روش معناشناسی همزمانی (Semantics Synchronic)، واژه فکر را در قرآن معنا شناسی می کند و در سه حوزه صرفی، جانشین ها، همنشین ها پیش می رود و به این نتیجه ختم می شود که قرآن به دو نوع نظام تفکری قائل است. پویایی، جمع گرایی، همگرایی و...

ادامه